Användarvillkor

1. Allmänt

Läs igenom villkoren noggrant. Genom att registrera dig eller använda Timmas bokningstjänst accepterar du dessa användarvillkor (senare 'Villkor'). Timma utvecklas av Timma OY; organisationsnummer: 2412479-6; Adress: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsingfors; Epost info@timma.se Timmas bokningstjänst ('Timma-tjänst(en)') är av Timma Oy ('Timma') en utvecklad onlinebokningstjänst, genom vilken kunder ('Du') kan köpa tjänster, erbjudna av tredje parter ('Försäljare'). Ifall du ännu inte är 18 år måste du ha en förmyndares godkännande innan du accepterar dessa Villkor. Ifall Du inte accepterar dessa Villkor eller om Du inte har behörighet att agera för dig själv eller gruppen du representerar som en part i detta avtal, är du inte berättigad att använda Timma-tjänsten.

2. Tjänst

Syftet med Timma-tjänsten är att möjliggöra en mötesplats mellan kunder och Försäljare via internet. Användning av Timma-tjänsten kan kräva registrering. Timma är inte den som marknadsför eller säljer tjänsterna till som finns till försäljning genom Timma-tjänsten, detta eftersom Försäljare självmant erbjuder sina tjänster med hjälp av Timma-tjänsten. Timma fungerar endast som bokningstjänst för Försäljares tjänster, samt förmedlar betalningar kopplade till dessa då betalning av ifrågavarande tjänst sker genom Timma-tjänsten. Dessa Villkor gäller i ordning före Försäljares egna bokningsvillkor och/eller Försäljarens villkor, och Timma är inte bunden till Försäljares bokningsvillkor eller Försäljarens övriga villkor. Genom att boka och/eller betala för tjänster genom Timma-tjänsten binder Du dig att lösa ut tjänsten du bokat och/eller betalat. Bokningen är alltid bindande och kan ej avbokas genom Timma-tjänsten. Kontakta Försäljaren direkt ifall du vill ändra tidpunkten för den bokade tjänsten (Försäljaren är ej förpliktad att erbjuda en ny tid eller returnera det betalda beloppet). Ifall bokningen avbokas pga. sjukdom, har kunden rätt att få sina pengar tillbaka. Vid sjukfall bör anmälan gå direkt till adressen info@timma.se och kunden måste presentera ett godkänt läkarintyg. Kortbetalningar förmedlas genom Stripe Payments Europe Ltd. Timma förmedlar emottagna betalningar vidare till Försäljaren av tjänsten i fråga. Timma är ej ansvarig för tjänster erbjudna av Försäljare eller detaljer relaterade till dessa tjänster, så som: innehåll, kvalitet, garanti, eller övriga villkor. Du bör presentera alla klagomål och förfrågan (som avbokning eller ändring av bokad tid) angående tjänster bokade via Timma-tjänsten direkt till Försäljaren. Såväl Försäljaren som Timma kan skicka Dig marknadsföringsmeddelanden angående tjänsten eller liknande tjänster, ifall du har gett ditt samtycke. Försäljaren svarar för sin egen del, som registerhållare, om att följa lagen i enlighet med personuppgiftslagen. Timma har rättigheten att ändra Timma-tjänsten när som helst. Du ansvarar för att vara försedd med den utrustning, programvara samt datanätverk som krävs för att använda Timma-tjänsten.

3. Användningsvillkor

Timma fungerar endast som bokningstjänst för Försäljares tjänster, samt förmedlar betalningar kopplade till dessa då betalning av ifrågavarande tjänst sker genom Timma-tjänsten. Dessa Villkor gäller i ordning före Försäljares egna bokningsvillkor eller and Försäljarens villkor, och Timma är inte bunden till Försäljares bokningsvillkor eller Försäljarens övriga villkor. Genom att boka och/eller betala för tjänster genom Timma-tjänsten binder Du dig att lösa ut tjänsten du bokat och/eller betalat. Bokningen är alltid bindande och kan ej avbokas genom Timma-tjänsten. Kontakta Försäljaren direkt ifall du vill ändra tidpunkten för den bokade tjänsten (Försäljaren är ej förpliktad att erbjuda en ny tid eller returnera det betalda beloppet). Ifall bokningen avbokas pga. sjukdom, har kunden rätt att få sina pengar tillbaka. Vid sjukfall bör det anmälas direkt till adressen info@timma.se och kunden måste presentera ett godkänt läkarintyg. Kortbetalningar förmedlas genom Stripe Payments Europe Ltd. Timma förmedlar vidare emottagna betalningar till Försäljaren av tjänsten i fråga. Timma är ej ansvarig för tjänster erbjudna av Försäljare eller detaljer relaterade till dessa tjänster så som innehåll, kvalitet, garanti, eller övriga villkor. Du bör presentera alla klagomål och förfrågningar (som avbokning eller ändring av bokad tid) angående tjänster bokade via Timma-tjänsten direkt till Försäljaren. Såväl Försäljaren som Timma kan skicka Dig marknadsföringsmeddelanden angående tjänsten eller liknande tjänster, ifall du har gett ditt samtycke. Försäljaren svarar för sin egen del, som registerhållare, om att följa lagen i enlighet med personuppgiftslagen. Timma har rättigheten att ändra Timma-tjänsten när som helst. Du ansvarar för att vara försedd med den utrustning, programvara samt datanätverk som krävs för att använda Timma-tjänsten.

4. Timmas rätt att använda information

Genom att använda eller registrera dig till Timma-tjänsten överlämnar du Timma Oy information angående dig själv (som kontaktinformation) som grundar sig i ditt egna samtycke. Försäljaren av tjänsten du bokat ser personinformationen Du angivit i Timma-tjänsten, och även den information som av Försäljaren blivit inmatad om dig. Denna information åligger Försäljaren att ansvara för samt dess användning och lagenlighet. Timma har rätt att använda all information som skapas i samband med registrering och användning av Timma-tjänsten för möjliggörande av Timma-tjänsten, reparation av möjliga fel, utveckling och redigering av Timma-tjänsten samt uppfyllande och användning av rättigheter och skyldigheter som uppstår enligt Villkorren (exempelvis genom att kontakta Dig vid eventuella omständigheter). Dessutom har Timma rätt att använda din information för marknadsföringsändamål, ifall du har gett ditt samtycke till detta. Timma har även rätt att använda information som skapas av användning av Timma-tjänsten autonomt i samband med utveckling och marknadsföring av Timmas affärsverksamhet. Timma kan bl.a. använda information från Timma-tjänsten då för att skapa statistik genom Timma-tjänsten gjorda bokningar, kunder och övriga saker, som ej avslöjar individuellas identitet. Timmas användningsvillkor fortsätter även efter att Villkor har slutat.

5. Användning av logginformation och cookies

Dataskyddsbeskrivning

6. Timmas ansvar

Timma ansvarar ej för de produkter eller tjänster, som Du utnyttjar genom bokad/köpt tid. Försäljare erbjuder Dig produkter eller tjänster i sitt eget namn och till egen utsatt kostnad. Timma har inte, utöver angivelsen i Villkor, specifik ersättningsplikt för; eventuell skada som uppstått för Dig, som orsakas då Försäljaren inte löst in eventuell bokad/köpt tid, produkt, eller tjänst samt ifall dessa inte motsvarar Dina förväntningar. Vidare har Timma ingen ersättningsplikt ifall Försäljaren går i konkurs eller då skador orsakas på grund av sådant som faller under övriga bokade/köpta tider, produkter eller tjänster eller till Timma-tjänsten förknippade omständigheter. Timma ersätter aldrig indirekta skador eller förluster. Timma levererar Timma-tjänsten som den är och ger ingen garanti att Timma-tjänsten är i bruk utan avbrott, fel eller att all information och annan material som är tillgänglig via Timma-tjänsten är fri från virus eller skadliga effekter, om inte gällande lag så bestämmer. Trots att Timma försöker erbjudna sina tjänster utan tekniska störningar kan det under speciella omständigheter förekomma att Din möjlighet att använda Timma-tjänstens sidor begränsas eller tidvis stoppa det. Detta vid omständigheter som exempelvis; underhåll, vidareutveckling, andra störningar eller avbrytningar. Under vissa omständigheter är det även möjligt att informationen går förlorad. Timma svarar ej för Timma-tjänstens tillgång och kan inte garantera att tekniska fel eller förlust av information inte förekommer. Timma förbehåller rätten att när som helst ändra, reducera webbsidans funktioner eller avsluta dess verksamhet. Timma förbehåller rätten att ändra på upptäckt material på webbsidan och svarar ej för dess innehåll, för dess del eller av sidor åtkommen information, recensioner eller åsikters riktighet, saklighet och pålitlighet samt att dessa inte heller nödvändigtvis representerar Timmas åsikt. Registrering på Timma-tjänsten kan ske genom tredje parter (liksom Facebook), erbjuden tjänst eller användargränssnitt. Dessutom kan Timma-tjänstens sidor innehålla hyperlänkar till andra sidor än de upprätthållna av Timma. Dessa länkar är endast för referens. Timma övervakar inte dessa typer av webbsidor och är ej heller ansvarig för innehållet av dessa sidor, deras användning eller dessa webbsidors applicerbara användarvillkor. Länkar erbjudna av Timma-tjänsten till dessa sidor betyder inte att Timma skulle acceptera material erbjuden på dessa sidor eller att ett eventuellt samarbetade infinner sig med deras operatörer.

7.Giltighetstid och förändringar till villkor

Du kan sluta din användning av Timma-tjänsten när som helst genom att annulera din registrering på Timma-tjänsten, detta genom att anmäla uppsägning till Timma per mejl (info@timma.se). Timma kan avsluta din användningsrätt av Timma-tjänsten när som helst genom att skicka en anmälan minst trettio (30) dagar före uppsägning. Timma kan ändra dessa Villkor när som helst. Du accepterar de nya Villkoren ifall du fortsätter att använda Timma tjänsten efter ändring av Villkor eller genom att accepterar dem. Ifall du inte accepterar förändringarna har Du rätt att sluta använda Timma-tjänsten när som helst som förklarat ovan. Timma kan sluta din användningsrätt till Timma-tjänsten omedelbart ifall Du bryter mot Timmas Villkor på ett meningsfullt sätt. Då Timma-tjänstens användning eller användningsrätt slutar, förblir de Villkor som på grund av sin natur förefaller sig att gälla efter avslutad användning eller användningsrätt.

8. Oöverkomligt förhinder

Timma svarar inte för förseningar, misstag, eller skador, som orsakas utanför Timmas rimliga påverkningsmöjlighet, detta är händelser som Timma på ett rimligt vis inte kan påverka baserat på omständigheterna under förbindelsestunden och de följder Timma rimligen inte kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådana händelser är: naturkatastrofer, väder som skiljer sig från det vanliga, eld, jordbävningar, terroristdåd, el- eller linjestörningar, störningar i internet eller övrigt så som; nätverk, datatrafik, IT attacker, strejker, arbetsförhandlingsaktioner, eller myndighetsbestämmelser. Arbetsförhandlingsaktioner ses som oöverkomligt hinder även då Timma själv är målet för dessa, eller som en del av dem. Även underleverantörer som möts av oöverkomligt hinder anses vara oöverkomligt förhinder.

9. Överföring av rättigheter

Du kan inte överföra din användarrättighet till en tredje part utan Timmas skriftliga godkännande på förhand. Timma har rätt att flytta Timma-tjänsten och dess produktion och Villkor och därmed även tillhörande rättigheter och skyldigheter till vilken tredje part som helst utan ditt samtycke.

10. Anpassningsbar lag och rättsplats

Om något av Avtalets punkter konstateras ogiltig, förblir allt övrigt i Villkor gällande. Parterna bör förändra den ogiltiga punkten och tolka Villkor på ett sådant vis att ursprungliga punktens mening behålls till så stor utsträckning som möjligt. Från detta avtal orsakade tvistemål och oenigheter appliceras Finlands lag. Alla tvister strävas att lösas i första hand genom förhandling. Ifall enighet ej nås, löses tvistemål i Helsingfors tingsrätt. Konsumentens mot Timma presenterade krav, som baseras på konsumentsskyddslagen, kan även undersökas i tingsrätt som inom vars jurisdiktion är konsumentens hem eller stadigvarande bostadsplats.

11. Användarvillkor för samtliga kampanjkoder

Kampanjkoder får användas endast en gång per person. Skapandet av fler konton av samma person i försök till missbruk av kampanjkoder är förbjudet.